Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska si připomněl svoje 91.výročí

Podle plánu provedení akcí na rok 2012, uskutečnil Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska pravidelnou akci, která patří mezi velmi významné, přesněji se dá říct, že hlavní mezi ostatními.

Za prvé je  Archistratég Archanděl Michael nebeským patronem (ochráncem) Všekozáckého Svazu. Za druhé – tento den 21. Listopadu považujeme za den vzniku Svazu a připomínáme si tak jeho 91. Výročí. Za třetí – je tento den dnem přísahy kozáckých kandidátů našeho kozáckého společenství.V pravoslaví nazýváme Archanděla Michaela archistratégem (řecky: αρχιστρατηγός — hlavní velitel) a vystupuje jako hlava vojska andělů, stojících na stráži Božího zákona. Tato představa existuje již z dob apoštolů.

Archanděl Michael se v Písmu nazývá „vládcem“, „vůdcem vojska Hospodina“ a zobrazuje se jako hlavní bojovník proti ďáblovi a všelikého bezpráví mezi lidmi. Odtud pochází církevní nazvání „archistrateg“, tzn. velitel. V knize Zjevení Archanděl Michael vystupuje jako hlavní velitel ve válce proti drakovi-ďáblovi. „Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zj 12,7–9)

Církev nazývá archanděla Michaela ochráncem víry a bojovníka proti všelijakému zlu. Na ikonách je zobrazen s ohňovým mečem v ruce nebo kopím. Začátkem 4.století Církev stanovila svátek svatých andělů v čele s archandělem Michaelem na 21.listopadu.

Archanděl Michael je vyobrazen jako jeden z držících štít na Erbu Ruského impéria (druhý je Archanděl Gabriel). Archanděl Michael je nebeským ochráncem Archandělska a Kijeva. Je vyobrazen na erbech Ruského impéria, Archandělska, Kijeva, na znacích Sant-Michelisdon, Novogrudka, Bruselu a na mnohých vlajkách a standartách kozáckých organizací a mezi nimi také na vlajce našeho Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska. Archanděl Michael je také nebeským ochráncem (Jaického) Uralského kozáckého vojska. Na jeho počest byl nazván základní Vojenský chrám – Michailovsko-Archandělský pravoslavný chrám, založený r. 1751 ve městě Jaik (Ural).

V dobách, kdy byl archanděl Michael patronem vojenství, stal se také ochráncem záporožského kozáctva. Zajímavost: kozáci-jiné víry (kalmyci, jakuti, burjati atp.) při přechodu na pravoslavnou víru, si dávali jméno Michail. V r.1918 na Uralském vojskovém sjezdu byl založen Kříž (řád) Archanděla (archistratéga) Michaela – vojenské vyznamenání za zásluhy kozáků a důstojníků, kteří se zúčastnili v bojích s Rudou armádou.

Po požehnání Metropolitou Českých zemí a Slovenska, vladykou Kryštofem se naše akce uskutečnila v unikátním historickém chrámu Archanděla Michaela v Kinských sadech v Praze.

Tento pravoslavný chrám Archanděla Michaela, kterou postavili ve 2.pol. 17.století ve vsi Velké Loučky, nedaleko od Mukačeva (Ukrajina), v r. 1929 byla darována Praze jako ukázka typické stavby Podkarpatské Rusi. V té době byla Praha hlavním městem Zakarpatské Ukrajiny a přenesení chrámu mělo být symbolem přátelství národů v rámci republiky. V současné době je chrám součástí etnografického oddělení sbírek Národního muzea ČR, je otevřen návštěvníkům. Znovu se v něm konají bohoslužby (soboty a neděle). Chrám je umístěn v 22 ha sadech na jižní straně kopce Petřín. Sady jsou odděleny od Petřínského parku Hladovou zdí. Ve středověku se zde rozprostíraly vinohrady a sady, v r.1798 toto území koupila hraběnka Růžena Kinská a později jej upravila na anglický park, jehož zůstatky se dochovaly dodnes.

Po skončení liturgie, kterou vedli: Metr. prot. Nikolaj (Ončulenko), představený chrámu Jer. Andrej (Ioan Danciu), Jer. Pavel (Samotovka), byl proveden obřad svěcení ikony Archanděla Michaila, kterou Všekozáckému svazu darovali a předali kozáci z Kieva. Po osvěcení ikony, kozáci, duchovní a farníci prošli křestním pochodem kolem chrámu.

Po návratu do chrámu Archaněla Michaela se kozáci, farníci a duchovní zúčastnili ceremoniálu přijetí kozácké přísahy novými kandidáty Všekozáckého Svazu.

V tento den přísahu složili: Byček V. A., Kokot N. J., Mačulin V. A., Manžula A. A., Morenko I. I., Nestrugin J.I.

Při této slavnostní příležitosti poblahopřáli kozákům tito hosté: poslankyně Parlamentu ČR Vladimíra Lesenská, představitelé kanceláře Doma Romanovců – Veliké kněžny Marie Vladimírovny, duchovní pravoslavné církve a příbuzní oslavenců.

S Boží milostí Velkokněžna Marie Vladimírovna, Hlava Ruského Imperátorského Domu, Vrchní Náčelnice Ruských Imperátorských a Carských Řádů, předala blahopřání kozákům Všekozáckého Svazu a svým příkazem povýšila Atamana Svazu, Vojskového staršinu Dzyuba M.A. do stavu kavalíra Imperátorského Řádu Svaté Anny a předala listinu na právo nošení řádového vyznamenání třetího stupně.

Po ukončení slavnostní části v chrámu Archanděla Michaela, se všichni účastníci akce přemístili do Hotelu Union Praha, kde pokračovali procedurou předávání hodností a vyznamenání kozáků a kozaček, v souladu s kulturně-historickými tradicemi Velikého kozáctva.

Akce se zakončila slavnostním banketem a kozáckým koncertem.

Sláva Bohu, že jsme kozáci!!!

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 22. 11. 2012

Překlad:
Tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena Dzjubová