PŘEHLED KOZÁCKĆH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ V ČSR (1921-1939)

Kozácké spolky a organizace vznikaly na našem území již s příchodem kozáků do republiky. Některé z nich měly svůj základ již v organizacích vzniklých v předcházejících emigrantských střediscích (táborech).  Jejich cílem byla především svépomoc při adaptaci v novém prostředí: zprostředkování práce, studia, odborných kurzů, sociální a zdravotní pomoci, udržování národních tradic. Většina z nich měla celorepublikovou působnost.

 1. SDRUŽENÍ KUBÁŇCŮ V ČSR  –  ГРОМАДА КУБАНЦЕВ В ЧСР   (1921)
 2. DONSKÁ STUDENTSKÁ STANICE – ДОНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАНИЦА  (1921)
 3. VŠEKOZÁCKÝ ZEMĚDĚLSKO HOSPODÁŘSKÝ SVAZ – ОБЩЕКАЗАЧИЙ СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ  (1923) (Navazoval však na organizaci stejného jména, založenou již roku 1921 v Konstantinopoli. V ČSR byl ale Svaz úředně uznán až v roce 1923.)
 4. VŠEKOZÁCKÁ STANICE V  PRAZE A BRATISLAVĚ  –  ОБЩЕКАЗАЧЬЯ СТАНИЦА  (1923)
 5. VŠEKOZÁCKÝ STUDENTSKÝ SVAZ – ОБЩЕКАЗАЧИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ   (1923)  (Všekozácký spolek ruských studentů. Stanice (chutory) v Praze, Brně, Příbrami, Moravské Třebové,  Bratislavě a v Užhorodě).
 6. SJEDNOCENÝ KOMITÉT  SDRUŽENÍ DONU, KUBÁNĚ A TŘEKU ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВ ДОНА, КУБАНИ И ТЕРЕКА (1921)
 7. SPOLEK PRO STUDIUM KOZÁKŮ – ОБЩЕСТВО ОБУЧЕНИЯ КАЗАКОВ (1926)
 8. SPOLEK „DON“ –  ОБЩЕСТВО ДОН  (1936)
 9. PRAŽSKÁ DONSKÁ KOZÁCKÁ STANICE – ПРАЖСКАЯ ДОНСКАЯ КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА (1938)
 10. JEDNOTA VOLNÉHO KOZÁCTVA –  ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЛЬНОГО КАЗАЧЕСТВА (1929)
 11. JEDNOTA KOZÁCKÝCH ORGANIZACÍ – ОБЪЕДИНЕНИЕ КАЗАЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  (1934)
 12.  SVAZ KUBÁŇCŮ V ČSR – СОЮЗ КУБАНЦЕВ В ЧСР  (1927)
 13.  VŠEKOZÁCKÁ STANICE ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČSR – ОБЩЕКАЗАЧАЯ СТАНИЦА ОКОНЧИВШИХ ВУЗ И УЧАЩИХСЯ В ЧСР  (1930)
 14. POSKARPATSKÁ KOZÁCKÁ STANICE V UŽHORODĚ — ПОДКАРПАТСКАЯ КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА В УЖГОРОДЕ ( 1928 )

SPOLKY A ORGANIZACE PO ROCE 1939 – PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

 1. VŠEKOZÁCKÉ SJEDNOCENÍ  V PROTEKTORÁTĚ ČECHY A MORAVA – ОБЩЕКАЗАЧЬЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПРОТЕКТОРАТЕ ЧЕХИЯ И МОРАВИЯ (1939 – 1945)
 2. KUBÁŇSKÁ KOZÁCKÁ STANICE – КУБАНСКАЯ КАЗАЧЯ СТАНИЦА (1939 – 1945)
 3. VOLNÉ KOZÁCTVO – ВОЛЬНОЕ КАЗАЧЕСТВО  (1927 – 1940)
 4. PRAŽSKÁ DONSKÁ KOZÁCKÁ STANICE  – ПРАЖСКАЯ ДОНСКАЯ КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА (1939 – 1945)

Ostatní kozácké spolky a organice zanikly, nebo byly včleněny do protektorátních. Spolková činnost byla zejména po roce 1941 silně omezena.

Autor: PhDr. Josef Dolejší,

1.zástupce Atamana Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska