Konference „Dědictví sv. knížete Rostislava“

„Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla zmíněna maximálně jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, která měla tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí.“ (V. Vavřínek, 2001)

 

Ve čtvrtek, 18. října 2012, se v Praze uskutečnila konference „Dědictví svatého knížete Rostislava.“ Konferenci pořádala Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku pod záštitou Jeho Blaženosti vladyky Kryštofa, arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska. Místní pravoslavná církev chová v hluboké úctě památku svatého velkomoravského knížete Rostislava, který pozval do střední Evropy věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Proto vyhlásila rok 2012 rokem svatého Rostislava, v němž si připomínáme 1150 let od připutování Rostislavova poselstva do Konstantinopole a předání žádosti o vyslání učitelů byzantskému císaři Michalu III. Cílem konference bylo symbolicky uzavřít rok 2012, který je přípravou na nadcházející rok 2013, ve kterém si církve ekumenického společenství České republiky i její občané připomenou významné výročí 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a také 1700 let svobody křesťanské víry udělené Ediktem milánským.

Všekozácký svaz českých zemí a Slovenska zastupovali na konferenci, z pověření Atamanské rady, zástupci Atamana kozácký plukovník A. P. Stěpanov a esaul Z. Dragoun. Plukovník Stěpanov předal metropolitovi Kryštofovi dar od metropolity omského a tarského Vladimíra (Ikima), který v minulosti působil jako duchovní správce v Karlových Varech. Jednalo se o knihu „O historii pravoslaví ve střední Asii“, kterou vladyka s potěšením převzal pro svoji knihovnu.

Konferenci zahájil Jeho Blaženost metropolita Kryštof. Na jeho vystoupení navázal v širším duchovně historickém výkladu Doc. Pavel Milko, který vystoupil s přednáškou na téma Duchovní rozměr svatého Rostislava. Doc. Alexander Lapin, z Vídně, pohovořil o významu cyrilometodějské mise v kulturním povědomí slovanských národů a uzavřel tak dopolední část programu. V odpolední části Doc. Merunka vystoupil na téma: Mezislovanská komunikace v době internetu a sociálních sítí a projekt Interslavic. Ing. Mojdl přednášel na téma: Slovanská písma – otázky vzniku Cyrilice a Hlaholice.

Producent V. Krištof promítl účastníkům konference ukázky z připravovaného dokumentárního filmu České televize věnovaného sv. Cyrilovi a Metodějovi. Jedná se o zcela nový přístup k dokumentu po vzoru britské BBC – tzv. dramatický dokument. Byly natočeny díly po 60 minutách a celovečerní film. Na projektu se podílejí přední čeští herci.

Tajemník Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku O. Chrást v závěru konference pohovořil o akcích, které se v příštím roce plánují uskutečnit u příležitosti cyrilometodějského výročí v ČR. Oslavy budou oficiálně zahájeny 25. května 2013 na místě „Slovanského hradiště v Mikulčicích“ na jižní Moravě, na místě současného rozsáhlého archeologické naleziště obsahující mimo jiné základy mnoha slovanských chrámů. Toto místo bylo nazývané také Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Právě zde působili slovanští věrozvěsti sv. Cyril a sv. Metoděj. Slavnostní liturgii bude spolu s metropolitou Kryštofem sloužit konstantinopolský patriarcha Jeho Všesvatost Bartoloměj. Pozváni jsou také představitelé všech autokefálních církví.

Po letech se tak uskuteční nejreprezentativnější setkání představitelů pravoslavných církví celého světa. Předpokládá se rovněž účast státních představitelů slovanských států. Oslavy v Mikulčicích se uskuteční pod heslem „Setkání kultur“.

Metropolita Kryštof osobně požádal Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska o účast při tomto významném výročí a společně s významnými hosty se aktivně zúčastnit křížového pochodu. Kozáci Všekozáckého Svazu se již v tomto roce zúčastnili vzpomínkové akce příchodu sv.Cyrila a sv. Metoděje na Velkou Moravu.

Oslavy roku sv. Rostislava budou zakončeny další významnou akcí – katolickou bohoslužbou 5. července 2013 na Velehradě, ve Zlínském kraji, za přítomnosti nejvyššího představitele římskokatolické církve, papeže Benedikta XVI.

Vzájemná dohoda pravoslavné a římskokatolické církve na společné oslavě výročí je historickým krokem, který má poukázat na jednotu křesťanů v České republice a připomenout jeden z nejvýznamnějších milníků české i evropské historie.

Účast zástupců Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska se při podobných akcích stala již tradicí.

Autor:
Zástupce Atamana Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Esaul
Zdeněk J. Dragoun, 22. 10. 2012