«KAZAKIA 2013» se rozloučila se svými malými hosty

V den svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice, 28.srpna 2013, odjeli domů kazačata z Mezinárodního kozáckého tábora „KAZAKIA“ v Čechách.

Léto 2013 bylo u konce a přišlo loučení s další nevelkou skupinou, dětí, účastníků Mezinárodního dětského kozáckého tábora “KAZAKIA 2013″ v Čechách – sezóna 2013 ukončena…

Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska připravil první projekt Mezinárodního dětského kozáckého tábora (dále jen MDKT), který se uskutečnil na území České republiky. Projekt byl plně připraven i odsouhlasen místními úřady na jaře tohoto roku. Dokonce měl záštity Poslance Parlamentu, Senátora ČR a Pravoslavné církve Českých zemí a Slovenska (celkový popis, dokumentace a vše, co se týká MDKT najdete na našich stránkách v záložce PROJEKTY)

Základem pro znovuzavedení dětských kozáckých táborů v České republice byly četné archivní materiály, které popisovaly dětské tábory podobného typu v meziválečném Československu. K dispozici byly například materiály o organizaci kalmyckých dětských ozdravných základen, ukrajinských, kozáckých dětských míst letní rekreace.

Inspirativní byl také dokument prezidenta Ruské federace Vladimira Putina na téma ” Strategie pro rozvoj státní politiky Ruské federace ve vztahu k Ruskému kozáctvu do roku 2020″, který byl podepsán v roce 2012.

Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska předložil velvyslanectví ruské federace, Radě pro činnost kozáctva pod prezidentem RF, představitelům kozáckých organizací v Rusku, zorganizovat a poslat děti – kozáčata z Ruské federace do Mezinárodní dětského kozáckého tábora v roce 2013″, avšak náš návrh nebyl vyslyšen, bylo nám navrhnuto: „přijeďte radši vy k nám“.

Cíle a úkolu, které stanovili organizátoři Mezinárodního kozáckého dětského tábora v České republice a Všekozácký svaz se plně shodují s cíli stanovenými ve výše zmíněném dokumentu – Strategii. Jmenovitě: v hlavě II. (Poslání a cíle  v § 6 v odstavci g) podpora mezinárodní spolupráce ruského kozáctva, zřízení (získání) mezinárodních kontaktů s organizacemi jiných kozáckých organizací ve státech ze společenství nezávislých států a dálného zahraniční.

V paragrafu 7 se píše, že pro realizaci uvedených, v této kapitole, cílů a úkolů federálními orgány vlády, orgány státní správy Ruské federace, dalšími státními orgány, orgány místní samosprávy ve spolupráci s kozáckými spolky, a také náboženskými organizacemi funguje koordinovaná politika ohledně ruského kozáctví, podporuje se mezinárodní aktivita, směřovaná na zlepšení kontaktů s kozáky ze zahraničí.

V hlavě III. (klíčové oblasti realizace použité strategie) jsou přímo ukázány v těchto bodech:
d) podporovat rozvoj mezinárodních aktivit ruských kozáků:

V § 14 se říká, že se k organizaci práce s mladými kozáky, k jejich mravní, vlastenecké, duchovní a tělesné výchově, k zachování a rozvoji kultury kozácké poskytuje:
a)zřízení kozáckých středisek v oblastech, kde členové kozáckých společenství žijí. Podpora, zřizování a rozvoj letních dětských kozáckých táborů, vlastenecké výchovy mládeže na základě historických a tradičních kozáckých hodnot.

V bodě § 15 se říká, že se podpora mezinárodních aktivit ruskými kozáky poskytuje na:
a) rozšíření mezinárodních kontaktů a spolupráce s organizacemi a s kozáky v USA a dalších zahraničních zemích,
b) podpora sjednocující pracovní procesy kozáků, včetně kozáckých organizací působících v zahraničí,
c) účast kozáckých společností a sdružení kozáků v programech pro krajany žijící v zahraničí,
g) podporovat spolupráci ruských kozáků se zahraničními institucemi Ruské federace, ruské diplomatické mise v zahraničí, včetně možného použití ruských center vědy a kultury,
e) podpora mládeže a kulturních výměn v rámci organizace dětských táborů kozáckých, sportovních týmů a podílet se na kozáckých folklorních událostech, probíhajících v Rusku,

Kromě toho na  IV Světovém kongresu kozáků, bylo přijato 29.09.2012 usnesení u kulatého stolu “Současné kozáctvo: stav a perspektivy spolupráce s Ruskem”, kde se říká:

V odstavci 12: “Prostudovat problematiku založení mezinárodních táborů pro kozáckou mládež. A v usnesení z tohoto jednání: „Problematika kozáckého kadetského vzdělávání, účast zahraničních kozáků a potomků kozáků v tomto procesu“. Také v odstavci 7 je ustanovení o organizaci společných letních táborů v Ruské federaci a zemích SNS a v zahraničí. ”

Mimochodem, my kozáci „dálného zahraničí“, jsme velmi rychle reagovali na výše uvedené dokumenty podepsané v roce 2012. Naše dopisy a návrhy však skončily bez odezvy a pozornosti.

Výsledkem byl pouze příjezd malé skupinky z Bulharska, Německa, Polska i Ukrajiny. Účastnili se však samozřejmě i naši malí kozáčci. Místo šesti domluvených turnusů byly kvůli záplavám v Čechách, na začátku června, dorazily jen skupiny dvě (4.a.6.).

Děti, které přijely do tábora na dva týdny, jsme spojili s českou skupinou, která zde byla jen na týden.  Jelikož si na sebe účastníci brzy zvykli, loučení bylo velmi traumatizující. Také byl nedostatek odborníků na kozáctvo, kteří by přijeli jako doprovod.

V době přítomnosti dětí na táboře vznikaly jen drobné problémy, které byly řešeny, jak se říká za pochodu. Možná bylo nakonec lepší, že místo původních 300 účastníků jsme přijali jen asi kolem padesátky dětí ve věku od 12 do 14 let. Celkové vyhodnocení projektu bude provedeno na konci září.

Děti si z letošního kozáckého tábora budou jistě pamatovat výcvikové jízdy na koních, příběhy z kozácké historie, exkurzi po trase “Kozácké slávy” i samozřejmě poznávací exkurze po krásách a historii České republiky.

Příští rok tábor „Kazakia 2014“ velmi rád přijme nové přátele, a my – kozáci z Všekozáckého svazu, představíme dětem jedinečnou příležitost setkání potomků kozáků, žijících v různých částech Evropy, v zemi, která nejednou pohostinně přijala naše předky.  Přijeďte prozkoumat trasy “Kozácké slávy”, navštívit historická místa v Čechách v Německu, seznámit se s historií i životem kozácké emigrace, ponořit se do atmosféry „Pravoslavné Vltavy“ i s profesionálními instruktory si osvojit dovednosti jízdy.

Rádi bychom vysvětlili a také vštípili, že životní styl kozáků jako komunity, v současném sociokulturním prostředí, nabývají nový smysl, když se hranice pohybuje mezi ctí  a hanbou,  zradou a odvahou, svědomím i nestoudností, spravedlností a anarchií, vlastenectvím a korupcí. Chceme rozvíjet a upevňovat vztahy mezinárodní a meziregionální, spolupracovat s krajany žijícími v zahraničí a pomáhat k jejich integraci a popularizovat dál ruský jazyk, rozšířit historické a kulturní dědictví kozáků v České republice i v zahraničí.

Autor:
Ataman
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba 31. 8. 2013

Překlad:
Členka redakční rady
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Adriana A. Kokuňková