2022-10-18 vystava Kubanskych umelcu_Morozov_Moskva