Kozáci Všekozáckého svazu ve Svátek sv. Trojice

Dne 8. června 2013 kozáci oslavili svátek sv. Trojice v Praze. Svátek sv. Trojice (Letnice či Svatodušní svátky), je největším křesťanským svátkem, který se slaví 50. den Velikonoc na paměť seslání Ducha svatého apoštolům a věnovaný oslavě Nejsvětější Trojice. V pravoslavné církvi je to jeden z dvanácti největších svátků.
Název Letnice, latinsky Pentecostes tj. padesátý den získal svátek z toho důvodu, protože seslání svatého Ducha apoštolům proběhlo ve starozákonní svátek na památku darování Zákona židovskému lidu na hoře Sinaji. Ten se slavil 50. den po Velikonocích na konec sklizně a trhání plodů, kdy první část úrody byla obětována v chrámu.

Bylo to právě v tento 50. den po Vzkříšení Ježíše Krista, když se všichni učedníci Krista shromáždili v jedné místnosti, najednou k nim dolehl silný zvuk, jako když se žene prudký vítr … a rozdělil jejich jazyky. Každý z nich seděl jako sežehnutý ohněm a dostal jiný jazyk.

Apoštolové byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit různými jazyky. Tento den se nazývá Trojicí, protože seslání Ducha svatého ukázalo konečnou podobu konání třetí osoby Nejsvětější Trojice, a učení Ježíše Krista o Trojjediném Bohu dosáhlo dokonalé jasnosti a úplnosti.

Bůh Otec stvořil svět, Bůh Syn zachraňuje lidi z otroctví ďábla. Bůh Duch svatý posvěcuje svět skrze založení církve a kázaní víry po celém světě.

Událost Seslání Ducha svatého apoštolům je považována za počátek křesťanské církve.

V letošním roce, oslava vyšla na neděli 8. června a kozáci Všekozáckého svazu se zúčastnili slavnostní liturgie v chrámu svaté Ludmily české v Praze. Pravoslavný chrám byl podle slovanské tradice vyzdoben březovými větvemi a podlaha byla pokryta polními květy a listy stromů.

Duchovní chrámu, otec Vladimír, osobně přivítal kozáky před bohoslužbou. Přesně před rokem, na svátek sv. Trojice posvětil na přání kozáků šašku tj. kozáckou šavli s gravírovaným nápisem na čepeli “1921 + VŠEKOZÁCKÝ SVAZ ČESKÝCH ZEMÍ SLOVENSKA + 2011   č. 0001″.

Po sváteční liturgii kozáci Všekozáckého svazu spolu s Atamanem Mikhailem A.Dzyubou položili květiny, k nedávno (před 2dny před svátkem Nejsvětější Trojice) odhalenému památníku, Alexandra S. Puškina. Dlouho očekávaný pomník v podobě busty velkého ruského básníka je umístěn v malebném parku na Puškinově náměstí v Praze 6, v blízkosti místa konání sváteční liturgie.

V tento den, se naši kozáci zúčastnili bohoslužeb také v chrámech v severních a západních Čechách.

Sláva kozákům!
Autor:
náčelník oddělení kulturně-folklorní služby
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Irena V. Dzjubová,  20. 6. 2014

Překlad:
člen Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Vladimír V. Voráček, 27. 6. 2014