MUDr. Václav Girsa – otec kozáků v Československu

Затемъ, наши казаки целыми группами находятся въ

специальныхъ школах Чехословакии и, казачата,  

казачата- калмыки целыми десятками обучаются

въ русскихъ реформированных реальных гимназияхъ

въ Праге и Моравской Тшебове. Все это сделано

руками Доктора В. Гирсы.“

П. Колачовь, «Казачий сполох» № 10/ 1927

Nevzpomínáme sice žádné životní jubileum či výročí spojené se jménem dr.Girsy, to ale neznamená, že na jeho neobyčejnou roli v dějinách kozáctva v Československu zapomínáme. Vedle prezidenta T.G.M. sehrál dr. Girsa jako náměstek ministra zahraničních věcí a zplnomocněný ministr klíčovou roli v „Ruské pomocné akci“ v letech 1921 až 1926. Zvláště jeho otcovský vztah k oněm bezmála 10 000 kozáků u nás zaslouží vděčnosti a obdivu. Pro všechny kozáky současného Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska zůstává dr. Girsa nadále patronem a „baťkou doktorem“, jako byl pro kozáky před devadesáti lety. Je naším úkolem si historické okolnosti počátků živé kozácké tradice v ČSR připomínat.

Václav Girsa se narodil dne 28.11. 1875 v rodiněVolyňských Čechů v Šepetovce na dnešní Ukrajině. Základní a gymnaziální studia absolvoval v tehdejším Rusku, takže ruština byla pro něho druhým mateřským jazykem. Medicínu pak vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze. Doma se hovořilo pochopitelně česky, od mládí však Václav dokonale ovládal ruštinu, ukrajinštinu a francouzštinu. Během studií k jeho jazykovým znalostem přibyla němčina, polština a srbochorvačtina.

Po ukončení studií medicíny se již MUDr. Girsa vrátil do Ruska a od roku 1901 pracoval jako chirurg v Kyjevě. Chirurgická praxe ho neobyčejně zaujala a dosáhl v ní značných úspěchů. Proto se po deseti letech obětavé práce stal přednostou chirurgického oddělení Zemské nemocnice v Kyjevě.

Vypuknutí I.světové války iniciovalo dr.Girsu k organizování československého odboje v Rusku. Jeho postavení, znalosti prostředí a vlivné konexe ho v zemi postavily do čela Českého komitétu. Roku 1917 se stal předsedou správy Svazu československých spolků na Rusi. V této funkci aktivně spolupracoval s Odbočkou Československé národní rady na Rusi.

Vzhledem ke svým hlubokým znalostem ruských poměrů a ruské mentality byl roku 1918 pověřen vedením nelehkého jednání s bolševickou vládou o transportu československých legií po transibiřské magistrále do Vladivostoku. V letech 1919-1920 byl pověřeným zástupcem československé vlády na Dálném Východě. Z titulu této funkce organizoval další transport legií z Ruska do USA.

Po návratu do Prahy inicioval roku 1920 založení Slovanského institutu, v němž také aktivně působil. Následujícího roku se stal náměstkem ministra zahraničních věcí dr. E. Beneše. Již od března 1919 měl dr. Girsa významný podíl na schválení zákona č. 175 pod názvem „Podpůrná akce ve prospěch uprchlíků v R.Č.S.“ V červnu 1921 se stal předsedou meziministerské komise řídící proslulou „Ruskou pomocnou akci“. Tato akce měla mimořádný význam v životě ruské emigrace, zvláště kozáků u nás. Proč? Protože kozáci přijíždějící do ČSR nepatřili ve své většině k odborně vzdělané inteligenci či k uměleckým kruhům. Byli to vesměs prostí lidé, původně zemědělci či kozácká mládež, která se právě díky studiu na československých školách stala vyspělou inteligencí. Kozáci si tento význam RPA a osobně dr. Girsy vždy plně uvědomovali:

            „Д- ръ В. Гирса въ течении более пяти летъ стоялъ во главе такого большого дела как «Русская акция»- материальная помощъ русской эмиграции въ Чехословацкой Республике-  и только лишь история можетъ оценить всю роль и значение зтой помощи чехословацкого народа и его руководителей.„ П. Колачов

         V roce 1926 činnost Ruské pomocné akce v původním smyslu ustává. Dr. Girsa je pověřen funkcí vyslance v Polsku, kde působí v letech 1927-35, současně vede legaci ve Finsku 1927-34. Od roku 1935 do roku 1938 působil jako vyslanec ČSR v Jugoslávii. Patřil k velmi blízkým spolupracovníkům prezidenta Edvarda Beneše. Svědčí o tom mimo jiné i ten fakt, že se s ním dr. Beneš intenzívně radil před svým odletem do exilu v Anglii.

Po osudovém záboru českého území Německem v roce 1939 se dr. Girsa aktivně zapojil do domácího odboje. Byl jedním z iniciátorů Politického ústředí, které řídilo zpravodajskou činnost a odpor proti německé okupaci.

Po skončení války roku 1945 ještě krátce působil jako poradce prezidenta Beneše, ale po roce 1948 se již veřejně neangažoval a dožil v důchodu. Dr. Václav Girsa zemřel v Praze dne 23.6.1954.

Zajímavou skutečností zůstává, že jeho starší bratr Josef Girsa (nar. 1874) působil od roku 1923 jako první šef zastupitelství ČSR v Moskvě, a to plných deset let. (viz obrázek vlevo)

Kozáci na dr. Václav Girsu nezapomínali. Věděli, že se na něho mohli vždy obrátit o pomoc buď prostřednictvím svého Všekozáckého hospodářsko-zemědělského svazu či v naléhavých případech i osobně.

Охарактеризовавь вь краткихъ чертахъ деятельность Д- ра Гирсы и указавъ значение этой деятельности именно для насъ казаков мы съ гордосью и полнымъ основанием можемъ назвать его своим другом другом России и Казачества и перед его уходом (1927 г.) хотелось бы отъ всей души выразить ему свою искркенную благодарность за всю ту братскую помощь которую мы здесь отъ чехословацкаго народа въ его лице имели“  П. Колачовь, 1927 г.

MUDr. Václav Girsa zůstává pozoruhodnou postavou novodobých československých dějin – pozapomenutou naší soudobou historiografií –  ale tím spíše hodnou zájmu a ocenění. Narozen českým rodičům v Rusku, životem, studiem a posláním stále mezi Ruskem a Československem. Neobyčejně inteligentní a všestranně vzdělaný, ale bez rysů povýšenosti a dnes obvyklé arogance. Slavjanofil se zřetelnou euroasijskou orientací. Diplomat s obrovskými zkušenostmi s mocenskými hrami I. a II. světové války. Vždy si vědomý historické role Slovanstva a jeho tragicko-heroického osudu. Člověk skromný a nezištný, který se nikdy nezpronevěřil svému poslání lékaře a vlastnence. Nebylo u nás nikdy mnoho takových.              

My, kozáci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska ctíme tradici svých předchůdců a spolu s nimi projevujeme úctu a vděčnost všem, kdo těm před námi obětavě pomáhali – dr. Girsa mezi ně patří na jednom z prvních míst.

 

Autor:
1.zástupce Atamana Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Esaul
Josef J. Dolejší, 10. 6. 2012