2019-11-08_10 Dny kozacke kultury_Trebisov_Slovensko