2017-06-18 75vyroci boje csl parasutistu v pravosl chramu